Krivky odhadov počtu homosexuálov v SR a ČR

Autor: dispersus | 29.7.2014 o 14:00 | (upravené 12.8.2014 o 17:01) Karma článku: 10,74 | Prečítané:  5561x

V tomto blogu sa budem snažiť načrtnúť alternatívny spôsob odhadu, ktorý berie do úvahy naše lokálne špecifiká. 

Zámerom nie je odvodiť všeobecne platné vedecké implikácie a závery pre obe krajiny. Jedná sa skôr o technickejšiu analýzu a o pokus načrtnúť s pomocou metodicky jednoduchého postupu iné alternatívne lokálne riešenie, ktoré problém validity odpovedí ohľadom sexuálnej orientácie môže azda obísť. Otvárajú sa však iné úskalia a problémy. Veď sami uvidíte. 

Po uverejnení rozhovoru s Braňom Ondrášikom, v ktorom bolo v nadpise ako ústredný motív vyzdvihnuté údajné percento homosexuálov v populácii, sa strhla vlna internetovej diskusie, kritiky a blogov smerovanej k tomuto číslu.

V diskusných príspevkoch pod článkami a blogmi bola často napadnutá platnosť uvedených záverov, hlavne výskumu Alfreda Kinseyho. Pravdou zostáva, že  reprezentatívnosť  a spôsob zostavenia Kinseyho obrovskej vzorky je v rozpore s nateraz platnými a bežne uznávanými  metódami vedeckého výskumu. Štatistici, ktorí tieto metódy zostrojili a desaťročia zveľaďovali, napadli Kinseyho výskum prostredníctvom štatistickej spoločnosti v USA (American Statistical Association). Najväčším kritikom sa ukázal byť John Tukey, ktorému sa ako prvému prisudzuje slovo „bit“ a „software“ a ktorého  „Box-plot“  (druh grafu) pozná takmer celý experimentálny biologický svet. Ku kritike sa pridali i ďalšie zvučné mená  zo sveta kvantitatívnych metód a štatistiky  - W.G. Cochran, F. Mosteller, W.O. Jenkins [1]. Napriek snahe Kinseyho nasledovníkov očistiť originálnu vzorku, opätovnú reprezentatívnosť existujúcej vzorky pri zle nastavenom výbere respondentov a zbere dát možno dosiahnuť len veľmi ťažko (ak vôbec) (poznámka autora).

Veľká časť výskumov v spoločenských vedách sa i naďalej opiera o klasický dotazníkový zber odpovedí alebo rozhovory. Okrem finančnej a časovej náročnosti trpia tieto výskumy buď problémom reprezentatívnosti alebo nedostatkom validity odpovedí. Dosiahnuť stavu, aby vám respondent odpovedal pravdivo na citlivé otázky pri zachovaní reprezentatívnosti respondentov zostáva naďalej jeden z hlavolamov, ktoré musia  výskumníci  riešiť.

Relevantnosť výsledkov môjho prístupu nechám na posúdenie každému čitateľovi. V priebehu článku budeme stanovovať viaceré postuláty, ktoré budú zaťažené vlastnou chybou (ich závažnosť rovnako posúďte sami) a ktoré sa premietnu do samotných odhadov.

Cieľ

Mojim zámerom bude vyčísliť odhady relatívneho zastúpenia homosexuálnych mužov v SR a ČR v závislosti na údajoch komunitného internetového portálu iboys.cz a demografických údajoch zo štatistických úradov oboch krajín.

Zároveň výsledkom tohoto prístupu nebude jedno číslo, ako by sa čitateľ nazdával, ale celá krivka odhadov.

Dôvod pre tento netradičný (a asi aj úsmevný) zdroj spočíva v konzervatívnej povahe ľudí v Strednej Európe, väčších bariériach pri zoznamovaní homosexuálov a populárnosti tohoto portálu u homosexuálov oboch krajín. Internetová „zoznamka“ predstavuje  často jediný kanál, prostredníctvom ktorého môžu homosexuáli osloviť najväčší počet rovnako orientovaných ľudí, pričom ich skutočná orientácia zostáva skrytá pred okolitým heterosexuálnym prostredím. Výhodou tohoto zdroja je fakt, že ľudia si zakladajú profily dobrovoľne a na základe vlastného rozhodnutia.

Portál iboys.cz

V bežnej populácii neznáma internetová stránka iboys.cz je komunitný portál označovaný ako „najväčšia gay zoznamka“ v Českej a Slovenskej republike. Česká televízia udelila tejto „zoznamke" v jednej zo svojich relácii (Q) titul komunitný „fenomén". Tento portál je i partnerom slovenskej Iniciatívy Inakosť alebo českého Prague Pride. Tento portál eviduje 97 889 zaregistrovaných užívateľských profilov. Takmer 22% užívateľov (21 823) pochádza podľa údajov z profilov zo Slovenska a približne 72% užívateľov (70 686) uvádza vo svojom profile ČR. V Českej republike a na Slovensku neexistuje (podľa dostupných informácii) iný takto rozšírený komunitný portál zameraný výlučne na komunikáciu a zoznamovanie homosexuálnych mužov. Užívatelia majú vlastné profily s možnosťou vyplniť informácie o sebe alebo pridať svoje fotky. Správy si vymieňajú tak, ako je to na iných internetových „zoznamkách“. Existuje i ženská varianta webu s názvom igirls.cz.

Popis dát

Dáta boli získané z verejne prístupnej databázy portálu iboys.cz.

Popis metódy

Stručný postup metódy:

  1. Zostaviť rozdelenie užívateľských profilov na iboys.cz podľa veku.
  2. Vybrať najpočetnejšiu skupinu užívateľov podľa veku (vybraná veková skupina má 23-25 rokov, viac v texte nižšie).
  3. Zistiť jej absolútne zastúpenie.
  4. Zistiť absolútne zastúpenie mužov vo vybranom vekovej skupine v celej populácii v SR a ČR.
  5. Odvodiť relatívne zastúpenie užívateľov v porovnaní s celou populáciou mužov vo vybranom veku v SR a ČR.
  6. Odvodiť relatívne zastúpenie homosexuálov v SR a ČR vzhľadom na rôzne miery neparticipujúcich homosexuálov v „zoznamke“.

Predpoklady modelu

Môj model bude stáť na týchto jednoduchých predpokladoch:

Predpoklad  1: Zastúpenie homosexuálov sa v populácii s vekom nemení.
Predpoklad  2: Profily v danom veku majú zaregistrované výlučne homosexuálni jedinci mužského pohlavia.
Predpoklad 3: Údaj o krajine v profile vybraných užívateľov je  pravdivý.
Predpoklad 4: Vybraní užívatelia zo SR a ČR sú obyvateľmi týchto krajín.
Predpoklad 5: Vybraní užívatelia nemajú viac profilov.
Predpoklad 6: Zastúpenie homosexuálov v SR a ČR je len funkciou zastúpenia vybraných užívateľských profilov a odhadu relatívneho počtu homosexuálov vo vybranom veku bez profilu.

Uvedené predpoklady nemusia byť jedinými predpokladmi môjho modelu, ale sú jediné, ktoré sú mi zatiaľ známe.

Nedostatky modelu a zdôvodnenie uvedených predpokladov:

Užívatelia sa indentifikujú prostredníctvom kategórií:  gay  bisexuál  heterosexuál  nechci uvést . Budeme postulovať (zdroj kontroverzie?), že portál obsahuje iba profily mužov, ktorí založením konta prekročili hranicu „prevažnej heterosexuality" a ich záujem o mužov prevyšuje záujem o ženy. Takto zadefinujeme označenie homosexuál.  Teoreticky spojitú hetero-homo orientáciu som teda zadefinoval ako binárnu premennú „ je "  alebo „ nie je" homosexuál. V  našom modeli zlúčime kategórie gayov, bisexuálov a nechci uvést do jednej kategórie (autor takto uznáva námietku veľkého? nadhodnotenia výlučne homosexuálnych jedincov).

Vo vybranej vekovej skupine má 4,5% profilov zo Slovenska (cca 160) a 5% z ČR (cca 500) uvedenú heterosexuálnu orientáciu. Budeme postulovať, že výhranení heterosexuáli by ale nemali mať racionálny dôvod zakladať si profil na „gay zoznamke“ a vo väčšom počte homosexuálov vyhľadávať. Preto model s týmto faktorom počítať nebude. Tieto profily  zameníme za profily homosexuálov (riziko malého nadhodnotenia). Užívatelia sa snažia zoznámiť, preto väčšinou uvádzajú aspoň pravdivý údaj o mieste. Portál umožňuje vymazať profil alebo ho aj dočasne deaktivovať, preto budeme predpokladať, že nie je dôvod pre výraznejšie zakladanie viacerých profilov jedným človekom (hlavne vo vybranej vekovej skupine). Nebudeme ďalej uvažovať s touto premennou (riziko malého? nadhodnotenie).

Vďaka menšej atraktívnosti Slovenska pre imigráciu v porovnaní s inými krajinami, je riziko výrazného nadhodnotenia počtu užívateľov cudzími užívateľmi v danej vekovej skupine malé. V Českej republike je situácia komplikovanejšia. Veľa mladých ľudí zo Sl ovenska, Ukrajiny, Ruska študuje alebo pracuje  v ČR . Praha ako metropola láka veľké množstvo ľudí.  Viac informácii o rozdieloch medzi rozdelením užívateľov na Slovensku a v ČR viď Grafy 2-6. 

Argument v nesprospech slovenského modelu je, že napriek československej povahe  je iboys.cz pôvodom český portál, homosexuáli na Slovensku môžu „meškať" pri jeho objavovaní. Otázkou zostáva i vplyv otvorenosti spoločnosti na angažovanosť pri zakladaní profilov na anonymnej zoznamke ( Doplnené 29.7.2014 17:00)

Nepredpokladá sa, že by vo vybranej vekovej skupine z ČR mal byť výraznou prekážkou prístup k internetu. Naopak, v prípade SR budú pravdepodobne údaje ochudobnené o rómske etnikum, keďže cca 4% celej populácie mužov a žien v SR (odhadovaný počet rómov v SR je približne 7,5% populácie v SR), sú čiastočne alebo úplne sociálne segregované a nepredpokladáme, že by prístup k internetu mali.

Model rovnako nepočíta s výrazným zastúpením reálne  starších užívateľov vydávajúcich sa za skúmanú vekovú skupinu 23-25 rokov. Budeme predpokladať, že títo užívatelia bude navyšovať iné, skôr vyššie vekové kategorie.  ( Doplnené 30.7.2014 17:00) .

Existujú určite i iné argumenty v prospech a neprospech slovenského alebo českého modelu.

Výpočet a výsledky

Vybranou skupinou užívateľských profilov budú profily vo veku 23-25 rokov (viď Graf 1), keďže sú najpočetnejšie spomedzi všetkých užívateľov v prípade oboch krajín, ich užívatelia sú internetovo veľmi gramotní a predpokladáme o nich, že majú veľký záujem o vyhľadávanie nových kamarátov, partnerov, atď. Všetky nasledujúce výpočty sa budú odvíjať od tejto vzorky užívateľských profilov, pričom údaje o užívateľoch zo Slovenska budeme vzťahovať k populácii na Slovensku a údaje o profiloch  z ČR k populácii v Českej republike.

Základ pre výpočet odhadov:

  • Slovensko:

Počet užívateľských profilov zo SR na iboys.cz vo veku 23-25 je k 23.7.2014: 3 577
Počet mužov v populácii SR vo veku 21-23 rokov (pre vysvetlenie viď poznámku [2])  bolo k 1.7.2012 : 120 096  (Zdroj: ŠÚSR, databáza Slovstat)
Relatívne zastúpenie užívateľských profilov na celej populácii mužov v SR v danom veku je 0,0298 , teda približne 3 percentá.

  • Česká republika:

Počet užívateľských profilov z ČR na iboys.cz vo veku 23-25 je k 23.7.2014: 9 974
Počet mužov v populácii vo veku 22-24 rokov (pre vysvetlenie  viď poznámku [2])  bolo k 1.7. 2013 : 204 619  (Zdroj: Český statistický úřad)
Relatívne zastúpenie užívateľských profilov na celej populácii mužov v ČR v danom veku je 0,0487 , teda približne 5 percent.

Od týchto dvoch čísel a od vyššie spomínanej vekovej vzorky (3577 profilov v SR a 9974 v ČR) budeme odvodzovať modelované odhady. Tieto čísla nepredstavujú odhady homosexuálov ale len podiel užívateľských profilov  na celej vybranej populácii mužov.

 

Budeme predpokladať rôzne podiely užívateľov so založeným profilom na iboys.cz na celkovej populácii homosexuálov v rovnakom veku. Príklad: Ak budeme predpokladať, že 3 577 užívateľských účtov (3 percentá z celej mužskej populácie) predstavuje 80% z celkovej populácie homosexuálov, aké je percentuálne zastúpenie homosexuálov v celej populácii mužov? Túto otázku budeme opakovať s rôznymi percentuálnymi hodnotami, pričom týmto spôsobom dokážeme skonštruovať krivku odhadov (viď Graf 7 a 8).

Záver

Ak by sme sa držali slova fenomén" z televízneho programu Q" z ČT a porovnali ho s inou sociálnou sieťou označovanou ako fenomén u mladých ľudí ( Facebook), tak môžeme použiť na konkrétny odhad napríklad 70% zapojenie homosexuálov, čo vedie k odhadom cez 4% na Slovensku a asi 7% v Českej republike. Je to však subjektívne a nijak nezaväzujúce. Ak by sme chceli dosiahnuť 10% zastúpenie v populácii, museli by sme predpokladať účasť na  zoznamke" vo vybranej vekovej skupine pod 50% v ČR a pod  30% v SR (Je to reálne?).  Český model bude pravdepodobne zaťažený existenciou cudzincov,   na druhej strane dáta zo Slovenska naznačujú menšiu mieru registrovaných užívateľov v krajoch. Dajú sa tieto rozdiely vysvetliť aj otvorenosťou spoločnosti? ( Doplnené po poznámke B. Ondrášika 29.7.2014 17:00)  Dôležité je brať do úvahy všetky predpoklady, na ktorých tento model stojí.  Ak by sme uznali všetky predpoklady za oprávnené a model za dobrý odraz reality, stále máte na výber medzi  dvoma scenármi (alebo je lepšou odpoveďou ich kombinácia?). Ktorá z úvah je najrealistickejšia, je na vašom rozhodnutí ( Doplnené 12.8.2014 17:00)

 

 

Lukáš Pastorek

Osobná poznámka: Známy ma varoval, že akékoľvek čísla ukážem alebo akúkoľvek metodiku uplatním, vždy bude zle. Zlynčujú ťa," tak znelo jeho varovanie. Pri mojej otázke, že teraz ktorí, mi odvetil: všetci." ( Doplnené 29.7.2014 17:00)

 

[1]  Zdroj: www.en.wikipedia.org
[2]  Keďže informácie o stave obyvateľstva k dátumu zisťovania počtu profilov neexistujú, museli sme použiť  údaje o populácii z iného obdobia. V slovenskej databáze boli údaje o pohlaví a veku po rok 2012 a v českej databáze po rok 2013. V slovenskom modeli sme ako referenčnú populáciu vybrali mužov vo veku 21-23 rokov (v súčasnosti majú 23-25 rokov) a v českom modeli 22-24 rokov (v súčasnosti majú tiež 23-25 rokov). Predpokladáme, že sa početnosť týchto populácii v priebehu uplynulých rokov nezmenila.

Za obsah príspevku plne zodpovedá autor. Ostatní členovia Klubu Dispersus sa nemusia s predstaveným modelov nijako stotožňovať.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.


Už ste čítali?